1. ALGEMEEN

1.1. Deze Voorwaarden vormen de enige voorwaarden waaronder Cargill NV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België of één van haar filialen gevestigd in België en geïdentificeerd in de aanvaarde Bestelling (hierna de "Onderneming") bereid is Veliche Gourmet chocoladeproducten (hierna de "Goederen") aan te bieden en te leveren aan elke persoon die de Goederen van de Onderneming aankoopt via Veliche.nl (hierna de "Klant"). Elke wijziging of afstand van deze Voorwaarden of elke bijkomende verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de Goederen zal geen effect hebben tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de Onderneming. De Voorwaarden zullen voorrang hebben op alle voorwaarden die de Klant beweert toe te passen onder eender welk document uitgegeven door de Klant.

1.2. Elke bestelling van een Klant voor de levering van Goederen door de Onderneming (hierna een "Order") wordt beschouwd als een aanbod van de Klant om goederen te kopen onder deze Voorwaarden, dat onderworpen is aan aanvaarding door de Onderneming. Elk aanbod van Goederen door de Onderneming is niet bindend voor de Onderneming totdat de Order door de Onderneming is aanvaard. Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent een Contract elke overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant voor de verkoop van Goederen, in het geval dat een overeenkomst van lange duur is of meer dan één levering betreft, wordt elke levering of afroeping binnen een dergelijke overeenkomst als een afzonderlijk Contract beschouwd.

1.3. De Klant gaat ermee akkoord dat de Onderneming, naar eigen goeddunken, de productie, levering en/of aflevering van de Goederen kan uitbesteden aan een van haar verbonden of andere derde partij.

1.4. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

2. PRIJS

2.1 De door het Bedrijf opgegeven prijzen (zowel mondeling als schriftelijk) kunnen door het Bedrijf te allen tijde worden ingetrokken voordat een Contract wordt afgesloten. De voor de Goederen te betalen prijs is zoals overeengekomen tussen de Klant en de Onderneming in het Contract en is, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en transportkosten.

2.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten van gepersonaliseerde verpakkingen (waaronder begrepen etiketten) die door het Bedrijf op verzoek van de Klant zijn ontworpen en aangeschaft, steeds voor rekening van de Klant. In geval van beëindiging van deze overeenkomst is de Klant verplicht om op eigen kosten de bestelde hoeveelheid gepersonaliseerde verpakkingen (waaronder etiketten) af te nemen.

2.3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Goederen te verhogen of haar leveringsverplichtingen in termen van volume te verminderen, hetzij met betrekking tot een enkel Contract of een aantal Contracten, gedurende een periode die nodig is om rekening te houden met een stijging van de kosten voor de Onderneming ten gevolge van (i) een wijziging in de wet, regelgeving, belasting, rechten, heffing of andere betaling die na de datum van het Contract door de Europese Unie of een andere nationale regering aan de Goederen wordt opgelegd; of (ii) omstandigheden van hardheid/overmacht of aanzienlijke prijsstijgingen, of verminderde beschikbaarheid van grondstoffen, energie, diensten of andere benodigdheden die de Onderneming nodig heeft, na voorafgaande kennisgeving aan de Klant van één maand, samen met een uitleg van de reden voor dergelijke wijzigingen. Het Bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om, zonder aansprakelijkheid, elk Contract te beëindigen waarvan de uitvoering, als gevolg van een dergelijke wijziging, een wezenlijk nadelig effect heeft op het Bedrijf dat niet kan worden opgelost door een verhoging van de prijs.

3. BETAALMENT

3.1. De klant kan een van de op de website beschreven betalingsmethoden kiezen. Cargill behoudt zich het recht voor te allen tijde bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten of op te nemen. Uw betaling wordt uitgevoerd door onze payment service provider Buckaroo met behulp van hun discreet beveiligde infrastructuur. Buckaroo behoudt zich het recht voor de verwerking van betalingen te weigeren in geval van vermoede fraude of andere onregelmatigheden. Wij accepteren uw bestelling onder voorbehoud van ontvangst van uw betaling. De betaling wordt volledig verricht zonder aftrek of vertraging door middel van verrekening of tegenvordering.

3.2. Het verzuim van betaling maakt alle vorderingen van de Vennootschap opeisbaar, zelfs indien zij niet opeisbaar zijn of indien zij uit andere Contracten zijn voortgevloeid, en geeft de Vennootschap het recht alle nog te verrichten leveringen zonder enige formaliteit te staken en, naargelang het geval, alle, één of meerdere contracten met de Klant als door hem verbroken te beschouwen. Op het bedrag van de niet tijdig betaalde factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de factuur, met een minimum van € 150,00.

4.LEVERING

4.1 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, vindt levering plaats volgens de regels van Delivered At Place INCOTERM® 2010, op de vestigingsplaats van de Klant.

4.2 Datum, tijd of periode voor levering van de Goederen zijn bedoeld als schattingen. De Onderneming zal redelijke inspanningen leveren om aan deze datum of tijd te voldoen, maar de Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade, kosten of uitgaven veroorzaakt door een vertraging in de levering van de Goederen, noch zal een vertraging de Klant het recht geven om het Contract te beëindigen of te ontbinden, tenzij deze vertraging meer dan 3 weken bedraagt. De Klant verbindt zich ertoe om de Goederen op de overeengekomen tijd/datum of gelijkmatig tijdens de overeengekomen periode af te halen of in ontvangst te nemen en verbindt zich ertoe om de Onderneming te vrijwaren van alle kosten of verliezen die de Onderneming oploopt als gevolg van een verzuim om dit te doen (met inbegrip van, zonder beperking, bijkomende leveringskosten en overlig- en opslagkosten), behalve wanneer een dergelijk verzuim het gevolg is van het in gebreke blijven van de Onderneming. In dergelijke omstandigheden kan de Onderneming de Goederen verkopen en het eventuele tekort onder de Contractprijs aan de Klant aanrekenen en zal daarna geen verdere aansprakelijkheid hebben uit hoofde van het Contract.

4.3. Tenzij de pallets in de kostprijs zijn inbegrepen (verliespallets), blijven de pallets die bij de levering van de goederen zijn gebruikt en aan de Klant zijn geleverd, eigendom van de Vennootschap. Deze pallets of pallets van gelijkwaardige kwaliteit en van hetzelfde type, moeten door de Klant op eigen kosten en zonder kosten aan de Vennootschap worden terugbezorgd binnen een termijn van maximaal 60 dagen na de levering. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, heeft de Vennootschap het recht om de kosten van de niet-teruggezonden pallets aan de Klant aan te rekenen tegen hun kostprijs vermeerderd met 25%.

5.RISICO

De Goederen zijn op risico van de Klant vanaf het tijdstip van levering of, indien de Klant nalaat de Goederen in ontvangst te nemen overeenkomstig het bepaalde in Voorwaarde 3.2, op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering.

6.TITEL

De Onderneming blijft de enige en absolute eigenaar van de Goederen tot de prijs van de Goederen en alle andere gelden die aan de Onderneming verschuldigd zijn of worden door de Klant aan de Onderneming zijn betaald in contanten of vrijgemaakte fondsen. De Klant wordt geacht deze clausule van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk te hebben aanvaard. Voorschotten blijven verworven door de Onderneming ter compensatie van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

7.KWALITEIT EN KWANTITEIT

7.1. De Onderneming garandeert dat (onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze Voorwaarden), bij levering de Goederen zullen voldoen aan de specificatie voor de Goederen die schriftelijk werd overeengekomen en ondertekend door de Onderneming en de Klant of, bij ontstentenis van een overeengekomen specificatie, aan de specificatie voor de Goederen die door de Onderneming aan de Klant werd verstrekt (die de vorm kan hebben van een Product Data Sheet), onder voorbehoud van de toleranties die in deze specificatie worden uiteengezet. In het geval dat de Goederen niet voldoen aan de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract dan zal de Onderneming, naar eigen keuze, ofwel de gebrekkige Goederen kosteloos vervangen aan de Klant ofwel de Klant terugbetalen tot het maximum van de totale betalingen door de Klant aan de Onderneming in het kader van het Contract met betrekking tot de gebrekkige Goederen. Met uitzondering van de hierboven vermelde garanties geeft de Onderneming geen garanties met betrekking tot de Goederen. Er mogen geen garanties worden geïmpliceerd.

7.2. Reclames met betrekking tot verborgen gebreken aan de zaken dienen onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld en binnen maximaal 3 maanden na aflevering van de zaken aan de Klant met onderliggende bewijsstukken te worden gestaafd. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken aan de zaken dienen onverwijld na aflevering van de zaken aan de Klant schriftelijk en gemotiveerd met onderliggende bewijsstukken aan Vennootschap te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht op reclame.

7.2. De levering van een tekort of een overschot van niet meer dan 5% van de hoeveelheid of het gewicht van de bestelde Goederen zal, naar keuze van de Onderneming, beschouwd worden als een behoorlijke uitvoering van het Contract en de Klant zal niet gerechtigd zijn om de Goederen te betwisten of af te wijzen op grond van een dergelijk overschot of tekort en zal voor dergelijke Goederen betalen tegen het pro rata Contracttarief.

7.3. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zal het gewicht van de geleverde Goederen worden vastgesteld (i) met betrekking tot verpakte Goederen: door het aantal verpakkingseenheden te vermenigvuldigen met het daarop vermelde gewicht per verpakkingseenheid, en (ii) met betrekking tot Goederen die worden geleverd in de tank van de Opdrachtgever: door de voor het vervoer van de Goederen gebruikte vrachtwagen voor en na belading te wegen, waarbij het verschil geldt als het gewicht van de geleverde Goederen. De weging van een vrachtwagen vindt plaats op een door een gecertificeerde deskundige geijkte brug.

8.AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande iets anders in het Contract is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf voor schending van deze Voorwaarden of het Contract (met inbegrip van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken en schending van wettelijke verplichtingen) of een onwettige handeling in verband daarmee beperkt tot tweemaal de Contractprijs voor de desbetreffende levering. Het Bedrijf is niet aansprakelijk, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, voor (i) verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van merk of reputatie of verlies van toekomstige verkopen; of (ii) vorderingen voor gevolgschade of indirecte schade aan een Klant of een andere persoon in verband met de Goederen.

9. OVERMACHT

Onderneming heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet kan worden uitgevoerd ten gevolge van omstandigheden of gebeurtenissen die niet aan haar schuld of wil zijn toe te rekenen, zoals (deze opsomming is opsommend en niet limitatief) oorlog, terroristische daden, stakingen, lock-outs, natuurrampen, brand, explosie, machinebreuk, niet stipte of gebrekkige nakoming door een derde van zijn verplichtingen jegens Vennootschap, alsmede alle onvoorziene omstandigheden van welke aard ook die de aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen of halffabrikaten of de productie of verzending daarvan verhinderen. In geval van overmacht wordt de uitvoering van het contract opgeschort voor een periode die overeenkomt met de duur van de overmacht, die echter niet meer dan 60 dagen mag bedragen. Na het verstrijken van de 60 dagen kan elke partij, mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding. Indien, ten gevolge van een geval van overmacht, de Goederen geheel of gedeeltelijk vernietigd worden vóór het ogenblik van de levering, wordt de overeenkomst, bij gebreke van een schriftelijk akkoord, geacht van rechtswege te zijn ontbonden ten belope van de vernietigde hoeveelheid.

Ontvang de nieuwste inzichten om uw bedrijf te helpen vliegen